PALVELUEHDOT

Voimassa 1.10.2022 alkaen.

Golfkamari.fi -verkkosivusto on Golfkamarin (SaHeRo Oy) tuottama verkkopalvelu, jonka kautta vuokrataan golfsimulaattorin käyttöä Golfkamarin tiloissa Vantaalla.

Sopijapuolet

 • Osapuolina sopimuksessa ovat tilan varannut asiakas sekä palveluntarjoaja Golfkamari.
 • Kun tila on varattu ja maksettu, sopimus astuu voimaan.

Asiakkaan oikeudet

 • Asiakkaalla on oikeus käyttää tilaa, tilasta löytyviä harjoitusvälineitä sekä laitteita hänen vuokraamana aikana.
 • Asiakkaalla on oikeus päästää Golfkamarin tilaan muita henkilöitä vuokrattuna ajankohtana.
 • Asiakkaalla on oikeus kuvata tiloissa ja julkaista materiaalia vapaasti.

Palveluntarjoajan oikeudet

 • Palveluntarjoajalla on oikeus valvoa tilaa.
 • Palveluntarjoajalla on oikeus käyttää tilan valvonnalla saatua informaatiota mahdollisissa vahinkotilanteissa. Tilan sisällä sekä kiinteistön ulkopuolella on kameravalvontaa.
 • Palveluntarjoajalla on oikeus perua varattu aika odottamattomista ongelmista johtuen.
 • Palveluntarjoajalla on oikeus peruuttaa varattu aika muista syistä, mikäli se tehdään 12h ennen vuokrauksen ajankohtaa.
 • Palveluntarjoajalla on oikeus olla tilassa läsnä myös varausten aikana.
 • Palveluntarjoajalla on oikeus veloittaa asiakasta ylimenevästä ajasta.

Asiakkaan velvollisuudet

 • Tila tulee jättää siistiin kuntoon. Golfkamari voi veloittaa asiakasta tilan siivoamisesta jälkikäteen.
 • Mikäli tilassa esiintyy puutteita, asiasta tulee ilmoittaa mahdollisimman pian Golfkamarille.
 • Asiakkaan tulee ilmoittaa Golfkamarille viipymättä, mikäli tilan kalusteille, laitteille tai irtaimistolle koituu vahinkoja.

Palveluntarjoajan velvollisuudet

 • Palveluntarjoaja huolehtii tilojen yleisestä siisteydestä.
 • Palveluntarjoaja huolehtii että laitteet ovat toimintakunnossa.

Korvausvelvollisuus

 • Varauksen tehnyt henkilö on korvausvelvollinen omista ja muiden henkilöiden aiheuttamista vahingoista Golfkamarin tiloissa.
 • Palveluntarjoaja on velvollinen palauttamaan varausmaksun mikäli laitteet eivät toimi eikä niitä ei saada korjattua 30 min kuluessa vuokrauksen alkamisesta.
 • Golfkamari palauttaa varausmaksun, mikäli asiakkaan varaus joudutaan perumaan palveluntarjoajan toimesta.
 • Pelaaminen Golfkamarin tiloissa tapahtuu asiakkaan omalla vastuulla. Golfkamari ei vastaa henkilövahingoista tai aineellisista vahingoista. Asiakas vastaa itse vakuutuksistaan.

Pidätämme oikeuden muutoksiin palveluehdoissa.

TIETOSUOJASELOSTE

Tämä on Golfkamarin:n EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Seloste on laadittu 17.10.2022.

 1. Rekisterinpitäjä

SaHeRo Oy


y-tunnus: 3301887-2


Härkälenkki 3V,


01730 Vantaa


p. +358 505751913


info@golfkamari.fi

 1. Rekisterin nimi


Verkkopalvelun käyttäjärekisteri

 1. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus


EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on henkilön suostumus.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on palvelun tarjoaminen, yhteydenpito asiakkaisiin sekä markkinointi.

 1. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, yritys / organisaatio, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite ja osoite), verkkoyhteyden IP-osoite, tiedot tilatuista palveluista, muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot.

Henkilötietoja säilytetään kunnes asiakas ne poistaa tai ei ole käyttänyt palvelua viiteen vuoteen.

 1. Säännönmukaiset tietolähteet


Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

 1. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle


Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa.

 1. Rekisterin suojauksen periaatteet


Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

 1. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista


Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot ja vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

 1. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet


Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (“oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajasssa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

 1. Tilastodatan kerääminen TPS-tietokoneohjelman avulla


Asiakkaalla on mahdollisuus kerätä tilastodataa omista lyönneistään Trackmanin TPS-tietokoneohjelmaa käyttämällä. Jotta asiakas voi kerätä tilastodataa, tulee hänen luoda oma profiili TPS-tietokoneohjelmaan.

Luomalla oman profiilin TPS-tietokoneohjelmaan, asiakas ymmärtää ja hyväksyy, että myös muut muut TPS-tietokoneohjelmaa samassa tilassa käyttävät asiakkaat näkevät hänen profiilinsa ja siihen tallennetut tiedot (nimi & sähköposti).

Asiakas voi käyttää harjoitteluun Golfkamarin luomaa profiilia, jolloin lyöntien tilastodata ei tallennu henkilökohtaisesti. Oman profiilin luominen ja sen käyttäminen on vapaaehtoista.

Jos asiakas on luonut oman profiilin ja haluaa sen poistettavan, hän voi olla yhteydessä rekisterin ylläpitäjään, joka poistaa profiilin ja kaikki tiedot TPS-tietokoneohjelmasta.

EVÄSTESELOSTE